top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN - Eva Jansen fotografie

 

1. DEFINITIES

1.1 Offerte: alle aanbiedingen van fotograaf aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.

1.2 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Fotograaf en Opdrachtgever

1.3 Opdracht: de dienst of het product dat door de fotograaf geleverd zal worden.

1.4 Fotograaf: Eva Jansen mede handelend onder de naam Eva Jansen fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

1.5 De klant: de (rechts)persoon of personen waarmee de fotograaf in onderhandeling is teneinde tot een overeenkomst van opdracht te komen dan wel waarmee fotograaf reeds een overeenkomst gesloten heeft, tevens de partij die deze algemene voorwaarden aanvaardt.

1.6 Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.

1.7 Schriftelijk: elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever.

1.8 Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet

 
 

2. TOEPASSING
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen de fotograaf en de klant, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Algemene Voorwaarden zijn afgeweken. 

 

3. AANBOD

3.1  Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. 

3.2  Het aanbod wat gedaan is in de offerte is geldig tot 14 dagen na datum van verzending van de offerte.

3.3  Alle door de fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders is overeengekomen.

 

4. AANVAARDING VAN DE OPDRACHT

4.1  Na aanvaarding van de opdracht kan de overeenkomst slechts met wederzijdse instemming van partijen worden gewijzigd. 

 

5. UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1  De fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht uitvoeren in de stijl en de kwaliteit waarin de fotograaf gebruikelijk werkt.

5.2  De fotograaf heeft het recht om alles dat bij een overeenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

5.3  Indien de fotograaf ten behoeve van de opdracht voor de klant hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, welke redelijkerwijs nodig waren ter uitvoering van de opdracht, dient de klant ook deze kosten en/of dit meerwerk aan de fotograaf te vergoeden.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

De fotograaf is niet aansprakelijk voor enige door de klant geleden schade als gevolg van dan wel in relatie tot de opdracht, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de kant van de fotograaf. De aansprakelijkheid uit welke hoofde dan ook is te allen tijde beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, of, wanneer en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van het onder de verzekering daadwerkelijk aan de fotograaf uitgekeerde bedrag.

 

7. LEVERING

7.1  De fotograaf levert de door haar geselecteerde foto’s in hoge resolutie jpeg-bestanden. De fotograaf levert geen onbewerkte originele foto’s aan de klant.

7.2  De fotograaf hanteert, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts geschatte levertijden.

 

8. BETALINGSVOORWAARDEN

8.1  De fotograaf zal na de fotoreportage aan de klant een (digitale) factuur sturen voor het door de klant verschuldigde bedrag.

8.2  De klant zal de factuur van de fotograaf op onjuistheden controleren. Indien de klant niet binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van redenen heeft afgewezen en aan de fotograaf heeft geretourneerd, zal de factuur als bindend gelden en vervalt het recht van de klant op bezwaar.

8.3  De factuur wordt binnen 14 kalenderdagen na verzending geheel betaald door de klant. De klant ontvangt de foto’s nadat er betaald is.

8.4  Levering van digitale bestanden en/of een album vindt pas plaats nadat de factuur geheel door de klant is voldaan.

8.5  Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

 

9. BESTELLINGEN

9.1  Op alle nabestellingen zitten levertijden. De fotograaf is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen waarbij zij afhankelijk is van één of meer derden.

9.2  De fotograaf werkt met een beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Het is mogelijk dat de klant op zijn/haar beeldscherm de kleuren of helderheid van de foto’s anders ervaart.

9.3  De fotograaf is niet verantwoordelijk voor afwijking in kleuren en helderheid van een product welke door derden is geleverd, tevens is zij niet verantwoordelijk wanneer een fotoproduct afwijkt van de kleur en helderheid zoals weergegeven op een beeldscherm. De klant heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, terugstorting van de betaling of een andere vergoeding.

9.4  De fotograaf is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van fotoafdrukken of fotoproducten, welke door de klant of derden zijn gemaakt.

 

10. ANNULERING

10.1  De klant kan de opdracht uitsluitend schriftelijk annuleren.

10.2  Bij annulering van de overeenkomst zijn de volgende termijnen en bedragen van toepassing:

 • Na de aanvaarding van de offerte 25% van het totale verschuldigde bedrag

 • Tot 4 weken voor de fotoshoot: 50% van het totale verschuldigde bedrag

 • Tot 2 weken voor de fotoshoot 100% van het totaal verschuldigde bedrag

10.3  In het geval van een bruidsreportage waarbij door onvoorziene omstandigheden de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zorgt zij voor, zover redelijkerwijs mogelijk, een vervangende fotograaf.

10.4  In het geval van een reguliere reportage (zijnde iedere andere reportage dan een bruidsreportage) waarbij de fotograaf niet in staat is in persoon aan de overeenkomst te voldoen, zal de fotograaf in overleg met de klant een nieuwe datum inplannen.

 

11. KLACHTEN

11.1  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontvangst van de producten schriftelijk te worden voorgelegd aan de fotograaf.

11.2  Klachten die binnenkomen na de termijn van 5 werkdagen zoals bedoeld in artikel 11.1 worden niet in behandeling genomen.

11.3  De betalingsverplichting blijft, ook wanneer er een klacht is ingediend, gelden.

 

12. AUTEURSRECHT

12.1  De fotograaf blijft te allen tijde rechthebbende van de auteursrechten op door haar aan de klant geleverde producten, waaronder doch niet uitsluitend auteursrechten die rusten op de door haar gemaakte foto’s, bewerkte foto’s en fotoproducten.

12.2  De klant geeft de fotograaf toestemming om de van de klant gemaakte foto’s te gebruiken voor promotiedoeleinden, zowel offline als online, waaronder doch niet uitsluitend in een blog, het portfolio van de fotograaf, social media en andere websites en in drukwerk (zoals visitekaartjes en flyers). De klant ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

12.3  De klant dient altijd de naam van de fotograaf te vermelden bij openbaarmaking van de foto’s, waaronder mede begrepen sociale media kanalen of elders op internet.

12.4  Het is de klant niet toegestaan om digitale bestanden betreffende de door de fotograaf gemaakte foto’s of fotoproducten op internet te plaatsen in een andere bewerking (uitsnede, collages, kleuren, contrast ect) dan dat deze zijn aangeleverd door de fotograaf.

12.5  Het is de klant niet toegestaan digitale bestanden op te sturen naar fotowedstrijden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de fotograaf. In het geval van toestemming van de fotograaf zoals hiervoor bedoeld, dient de klant bij inzending van de foto’s altijd de fotograaf als maker van de foto’s te vermelden.

12.6  Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotograaf dient de klant ter vergoeding van de door de fotograaf als gevolg daarvan geleden schade aan de fotograaf een vergoeding te betalen ter hoogte van driemaal het factuurbedrag.

 

13. PORTRETRECHT

13.1 De fotograaf behoudt het recht om de gemaakte foto’s waarop één of meerdere personen herkenbaar in beeld zijn gebracht te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden zoals omschreven in artikel 12.2. Wanneer de klant een specifieke foto verwijdert wenst te zien kan dit schriftelijk worden doorgegeven aan de fotograaf.

13.2  Instellingen, organisaties of personen, die vinden dat geplaatste foto’s haar op een of andere manier schade toebrengen, kunnen zich onder vermelding van gegronde redenen, melden bij de fotograaf. De fotograaf zal deze foto’s dan, indien de redenen door haar gegrond worden geacht, z.s.m. van de website verwijderen.

 

14. PRIVACY

De fotograaf zal zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van de klant en zich houden aan de geldende privacyregelgeving. De fotograaf zal in ieder geval in geen geval persoonlijke gegevens (email, telefoon, etc.), van de klant zoals bij haar bekend, openbaar maken.

 

De fotograaf maakt gebruik van ondersteunende diensten voor een optimale dienstverlening. 

Uw gegevens kunnen in ieder geval worden gedeeld met de partijen die hieronder zijn opgesomd.

 

 • Hosting website (Wix, Flex Webhosting)

 • Boekhouder/accountant

 • Mailservers (Flex Webhosting, Microsoft outlook)

 • Online backup: Icloud, Dropbox

 • Online galerij voor fotokeuze: Pixieset

 • Online verzending van bewerkte fotoserie: Fromsmash, Dropbox

 • Telefoondiensten

 • Betaaldiensten

 • Bezorgdiensten

 • Fotografen waarmee wordt samengewerkt

 

De derde partijen aan wie wij uw persoonsgegevens verstrekken zijn net als Eva Jansen fotografie, als verantwoordelijke of als verwerker, gebonden aan de AVG. 

 

15. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN INFORMATIE OP DE WEBSITE

15.1  De fotograaf behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

15.2  Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotograaf aan de klant doorgegeven.

15.3  De fotograaf behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde te verbeteren of anderszins te wijzigen.

15.4  Ondanks de uiterste zorg die de fotograaf aan de correctheid en volledigheid van haar website(s) en andere (social media) accounts heeft besteed, kunnen er geen rechten worden ontleend aan de informatie die op haar website(s) en andere (social media) accounts is geplaatst.

 

16. TOEPASSELIJK RECHT

16.1  In alle gevallen waarin door de fotograaf van een bepaling in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

16.2  Op alle rechtsverhoudingen tussen de fotograaf en de klant is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank Midden-Nederland locatie Utrecht is exclusief bevoegd om van geschillen tussen de fotograaf en de klant kennis te nemen.

bottom of page